Povinné zmluvné poistenie a systém zelenej karty

Počuli ste už pojem zelená karta? Určite áno. Viete ako s ňou súvisí povinné zmluvné poistenie a na akom princípe funguje?

Od 1. januára 1994 je Slovenská republika členom medzinárodného združenia poistiteľov, ktorí vykonávajú povinné zmluvné poistenie, teda poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (tzv. systém zelenej karty).

Systém zelenej karty teda upravuje mechanizmus náhrady škody osobám, ktoré boli poškodené prevádzkou cudzozemského motorového vozidla alebo škody zavinené cudzím osobám, ktoré spôsobil slovenský motorista pri návšteve ľubovoľného členského štátu Systému zelenej karty.

Účelom systému zelenej karty je zabezpečiť ochranu všetkým motoristom a zároveň zjednodušiť vykonávanie tejto ochrany. V praxi to teda znamená, že po prekročení národných hraníc sa nemusí zakaždým uzatvárať nové povinné zmluvné poistenie, ale vodič je i tak chránený a medzinárodná cestná premávka je nerušená.

Ako funguje tento systém pre povinné zmluvné poistenie?

V každom štáte je zriadená kancelária zelenej karty. Poisťovne vykonávajúce povinné zmluvné poistenie sú jej členmi a prispievajú do jej fondu. Táto kancelária:

- schvaľuje vzor zelenej karty

- udeľuje poisťovniam právo na jej vydávanie klientom, ktorí si uzavrú povinné zmluvné poistenie

- zabezpečuje likvidáciu škôd spôsobených tuzemskými motorovými vozidlami v zahraničí a cudzozemskými motorovými vozidlami v tuzemsku.

Na našom území plní funkciu kancelárie zelenej karty Slovenská poisťovňa, ktorá je členom Rady kancelárií.

Zelená karta

Zelená karta je medzinárodne platný dokument, ktorý sa niekedy označuje aj ako tzv. pas motorového vozidla. Táto karta má v jednotlivých členských štátoch Rady kancelárií jednotný vzor, obsah a vždy zelenú farbu.

So zelenou kartou od Slovenskej poisťovne môžu cestovať motoristi, ktorí majú uzavreté povinné zmluvné poistenie, do týchto krajín: Albánsko, Andorra, Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Maďarsko, Island, Irán, Írsko, Izrael, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Macedónsko, Maroko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia a Juhoslávia.

Jednotná dohoda s týmito štátmi nadobudla pre Slovenskú republiku účinnosť 1. 1. 1994. Poisťovne poskytujúce povinné zmluvné poistenie v SR rozšírili územný rozsah poistenia od 1. 1. 2009 aj na územie Ruska.

Bez ohľadu na to, do ktorej krajiny sa chystáte vycestovať – zelenú kartu noste vždy pri sebe! V niektorých prípadoch môžu totiž policajné orgány iných štátov vyžadovať jej predloženie aj napriek platným dohodám. Okrem toho sú na Zelenej karte uvedené aj kontaktné údaje všetkých poisťovateľov, ktorých je možné v prípade vzniknutej škody kontaktovať.

Dočasná zelená karta – platnosť a využitie

Pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia cez internet sa zmluva spolu so všetkými dokumentmi zasiela elektronicky. Klient si tak vo svojej e-mailovej schránke nájde návrh poistnej zmluvy a dočasnú zelenú kartu. Všetky dokumenty sú platné, a je teda možné sa nimi riadne preukazovať aj pri cestnej kontrole či poistnej udalosti. Dočasná zelená karta je platná do určitého, na nej vyznačeného dátumu. Poisťovňa, v ktorej si klient uzatvoril PZP mu po uhradení poistného zašle trvalú zelenú kartu, ktorých platnosť je stanovená na celé poistné obdobie. Nakoľko však poisťovne zasielajú tieto dokumenty v rôznych časových intervaloch, často v rozmedzí až niekoľkých týždňov, Netfinancie posielajú svojim klientom dočasné karty. Vodič tak môže neobmedzene jazdiť hneď po uzatvorení poistenia online. Neskôr, keď mu poisťovňa doručí trvalé karty, jednoducho nimi nahradí tie dočasné.